Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ohmypuppy.pl

1. Definicje
2. Postanowienia ogólne
3. Świadczenie usług elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług
drogą elektroniczną
4. Warunki zawierania umowy sprzedaży
5. Dostawa
6. Płatność
7. Prawo odstąpienia od umowy
8. Tryb postępowania reklamacyjnego
9. Dane osobowe
10.Klauzula RODO
11. Postanowienia końcowe.
 

§ 1. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu
do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych
przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.
3. Konsument – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o
zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
5. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między
Klientem, a Sprzedawcą.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z
wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
8. Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.ohmypuppy.pl za
pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży.
9. Sprzedawca OHMYPUPPY.PL prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  OH MY PUPPY COSMETICS & ACCESSORIES Wioletta Michno 
adres: RAKSZAWA 1652C, 37-111 RAKSZAWA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej przez WIOLETTA BALAWENDER pod numerem  NIP 8131200956
REGON  adres poczty elektronicznej: ohmypuppyshop@gmail.com tel. 797149775 (opłata za
połączenie - wg. cennika właściwego operatora). SPRZEDAWCA jest jednocześnie Usługodawcą w zakresie
usług elektronicznych wymienionych w § 2 pkt 4 Regulaminu.

10. Umowa Sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta na
odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży
Produktu, określające jej istotne warunki.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t. jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) określającym zasady korzystania przez
Klientów ze Sklepu internetowego ohmypuppy.pl
2. Stronami umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu są Sprzedawca i Klient.
3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę – zob. § 1 pkt 9 Regulaminu.
4. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:
- prowadzenie Konta Klienta w Sklepie internetowym;
- udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie
internetowym.
5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Sprzedawca:
- komputer z dostępem do Internetu,
- dostęp do poczty elektronicznej,
- przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies;
Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w
wersji 8 lub nowszej.
Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Sprzedawca podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.
7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym.
8. Klient obowiązany jest do wprowadzania do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedawca,
danych prawdziwych i zgodnych z istniejącym stanem faktycznym.
9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Sprzedawcy oraz
osób trzecich.
10. Sprzedawca informuje, iż ciąży na nim obowiązek dostarczania Produktów wolnych od wad.

§ 3. Świadczenie usług elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia usług elektronicznych w zakresie
i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie
internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
2.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym następujących
danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
2.2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie
internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza
umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia
korzystania z tej usługi (tj. dodanie Produktu do koszyka).
3.1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza
umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w
każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
3.3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony
w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o
charakterze bezprawnym.
3.4. Wypowiedzenie może nastąpić po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym, wezwaniu do zaprzestania
lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu.
3.5. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia,
liczonego od dnia następującego po dniu zakończenia terminu, o którym mowa w pkt 3.2.
3.6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez
którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
4. Niezależnie od powyższych postanowień, Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej
w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 4. Warunki zawarcia umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu
internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do
zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera
wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które –
jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu
internetowego w zakładce „Warunki dostawy”.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia i nie ulega zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w
odniesieniu do poszczególnych Produktów, aż do zakończenia danej transakcji.
4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę
internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć, w oparciu o wyświetlane Klientowi
komunikaty i informacje, Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i
nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu
kontaktowego, Produkt, ilość sztuk Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w
formularzu pola Zamawiam"
7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie:
- potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz
- przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia go do realizacji, a tym samym zawarcia Umowy sprzedaży
następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej (adres e-mail).
8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia
– Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

§ 5. Dostawa

1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie
5 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży (dotyczy przesyłek
pobraniowych) lub wpłynięcia na konto Sprzedawcy należności za zakupiony Produkt.
2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
- transportem własnym lub
- za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium UE.
4. Koszty dostawy każdorazową są wyraźnie wskazywane podczas procesu składania Zamówienia oraz są
dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Warunki dostawy”.

§ 6. Płatność
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
- za pobraniem;
- przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w
wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);
- płatności elektroniczne - Podmiotem świadczącym usługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest PayPro S.A.
2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany
jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne
sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi
elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając jednoznaczne oświadczenie o
skorzystaniu z prawa odstąpienia (np. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) w
terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia pocztą
elektroniczną na adres: ohmypuppyshop@gmail.com
Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi e-mailem otrzymanie oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną.
2. 14-dniowy termin, w którym Klient będący jednocześnie Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży
liczy się od dnia, w którym wszedł on w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej -
od dnia jej zawarcia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od
Klienta będącego jednocześnie Konsumentem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta będącego jednocześnie Konsumentem o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
5. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie przez Klienta będącego
jednocześnie Konsumentem zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Ze zwrotem
płatności Sprzedawca może się wstrzymać do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Klient będący jednocześnie Konsumentem powinien odesłać Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie
później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
7. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie
Konsumentem w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usługi elektronicznej, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta
będącego jednocześnie Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego jednocześnie Konsumentem z tytułu rękojmi za wady przez
okres 2 lat, liczony od dnia wydania Produktu.
9.2. Klient będący jednocześnie Konsumentem może w ciągu 1 roku liczonego od momentu zauważenia
wady zgłosić sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i określić swoje żądania.
9.3. Reklamacje z tytułu rękojmi bądź gwarancji, reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych
oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres
OH MY PUPPY COSMETICS & ACCESSORIES Wioletta Michno
RAKSZAWA 1652C, 37-111 RAKSZAWA  lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ohmypuppyshop@gmail.com oraz
telefonicznie: 797 149 775
4. Sprzedawca poinformuje konsumenta o rozstrzygnięciu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi w ciągu 14 dni, a
do każdej innej reklamacji ustosunkuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej nadesłania bądź
zgłoszenia telefonicznego.
5. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub przekazywana
w inny, podany przez Klienta sposób.

§ 9. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest
Sprzedawca - zob. § 1 pkt 9 niniejszego Regulaminu.
2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w
celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, a także
udostępniania informacji dotyczących oferty Sklepu w formie newslettera (wiadomości e-mail), po uprzednim
wyrażeniu zgody na to działanie przez Klienta.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi
elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej wskazane są
także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

§ 10. Klauzula RODO

Klauzula RODO: Administratorem danych osobowych jest: OH MY PUPPY COSMETICS & ACCESSORIES Wioletta Michno
RAKSZAWA 1652C, 37-111 RAKSZAWA, adres e-mail: OHMYPUPPUSHOP@GMAIL.COM, numer tel: (+48) 797-149-775. Dane osobowe otrzymane wraz z zamówieniem są przetwarzane w celu realizacji zamówienia produktu na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) rozporządzenia 2016/679 RODO. Dane są przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego na mocy art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ordynacji podatkowej. W celu realizacji dostawy Państwa dane zostaną przekazane firmie kurierskiej. Informujemy o przysługującym Państwu prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego


§ 11. Postanowienie końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn.: Dz. U. 2016, poz. 1030) ,
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.jedn.: Dz. U.2017, poz. 683) oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego.

3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których
nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa
państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca:
- wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym Konsument ma miejsce
zwykłego pobytu; lub
- w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie;
a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na wprowadzenie do oferty
Sklepu nowych produktów wymagających określenia zasad ich sprzedaży.
4.1. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu
cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o
charakterze ciągłym w terminie 14 dni.
4.2. Zmiany Regulaminu w żaden sposób nie naruszają praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności
nie mają wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą
na zasadach dotychczasowych.
4.3. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub
podwyższeniem obecnych, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do aktualnego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5.1. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://ohmypuppy.pl/pl/i/Regulamin/3
oraz może być Klientowi dostarczony nieodpłatnie (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez:
- udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt 5.1. i 5.2. niniejszego paragrafu.
- przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
- a w przypadku Umowy sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji
Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na
odległość.
7. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane
właściwym sądom powszechnym.
Istnieje także możliwość rozwiązania sporów konsumenckich na drodze pozasądowej, z tym trybem
dochodzenia roszczeń można się zapoznać na stronie UOKIK: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/
Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Wzór

Miejscowość, data

………………………………………
………………………………………
………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……
umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej
usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..
Data zawarcia umowy 1 /odbioru 2 (*)………………………………………..……………….
……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl